INFORMACJE OGÓLNE

 
8-9 listopada 2013 r.
 
Adresaci konferencji
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych pracowników naukowo-badawczych, doktorantów, studenckie koła naukowe, pracowników ośrodków analitycznych i monitoringowych, inżynierów i konstruktorów, organizacje ekologiczne, podmioty gospodarcze oraz wszystkich, którzy badają i interesują się stanem jakości środowiska wodnego, zasobami wodnymi, ich ochroną, a także opracowują i testują nowoczesne, bliskie naturze technologie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, melioracji wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.
 
 
 
 
Cel konferencji
 
Głównym zadaniem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na forum międzynarodowym w gronie młodych pracowników nauki i ich nauczycieli oraz zaprezentowanie nowych kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań badawczych, technologicznych, a także aplikacyjnych w poniżej zaprezentowanej tematyce.
 
 
 
 
Tematyka konferencji:
 
• Współczesne aspekty stanu jakości środowiska wodnego;
 
• Działania na rzecz ochrony zasobów wodnych;
 
• Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi;
 
• Instrumenty prawne i ekonomiczne ochrony wód;
 
• Możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, melioracji, ochrony przeciwpowodziowej;
 
• Procedura oceny oddziaływania na środowisko - infrastruktura hydrotechniczna, kanalizacyjna, melioracyjna – wymiana doświadczeń;
 
• Wymiar lokalny - wyzwania i dobre praktyki na rzecz ochrony i gospodarowania wodami, w tym zaangażowanie społeczności lokalnej.